QR

Payment Webhook (Merchant side)

Хэрэглэгч нэхэмжлэгдсэн дүнг төлсний дараа эсвэл төлөх үед энэ webhook доорх параметрийн хамтаар Монпэйн серверээс Get method-оор дуудагдана. Энэ функц нь мерчантын талд хөгжүүлэгдэнэ. Authorization-гүй байна.

Хүсэлт
Параметр Төрөл Тайлбар
amount double Нэхэмжилсэн дүн
uuid integer Өмнөх QR api дуудлагыг үүсгэсэн "uuid"
status string PAID, FAILED
tnxId string Гүйлгээ амжилттай болсон бол гүйлгээний дугаар

Webhook -ийн жишээ:

https://your.redirect.uri/dummy?uuid=qr6a6cde8c19a947a1bf47377e36bc4a3d&status=SUCCESS&txnId=5000000005044111&amount=1

https://your.redirect.uri/dummy?&status=FAILED&amount=1