Tan Code

Sell Card функц

Хэрэглэгчийг Монпэй цахим мөнгөний дансаар утасны дугаар ашиглаж борлуулалтын систем дээр ( Oнлайн шоп болон ПОС – ын програм) худалдан авалт хийх, төлбөр төлөх үед ашиглах зориулалттай функц юм. Энэхүү функийг ашиглах үед хэрэглэгчид тан код (1 минут) бүхий баталгаажуулах код мессежээр очно. Хэрэглэгчийн гүйлгээ баталгаажуулах тан кодыг “sell confirm” функцэнд хавсаргаж гүйлгээг баталгаажуулна.

Header
Method POST
Authorization Bearer XXXXXXXXXX
Content-Type application/xml
Хүсэлт
Параметр Төрөл Заавал эсэх Тайлбар Жишээ
request customer object Тийм Хэрэглэгчийн ID /99xxxxxx, 9999888877776666, 12FA5B1A5D6C5E9E7A/'|trans }} <customer system="ISDN">99xxxxxx</customer>
attribute Тийм ISDN – Утасны дугаар
, CARDID – Картын дугаар
, NFCID - NFC Картын дугаар
, LOYALTYID – Дансны дугаар
amount double Тийм
pin string Картний пин код 1234
description string Үгүй
smsPrefix string Үгүй
smsSuffix string Үгүй
product string Үгүй
productType string Үгүй
Хариу
Параметр Төрөл Тайлбар Жишээ
code integer Үйлдэл амжилттай эсэхийг тодорхойлно 0
info string Тайлбар
requestId string Үйлдлийн дугаар
transactionId string Гүйлгээний дугаар
Хариуны төрөл
Параметр Хариу Тайлбар
code 0 Үйлдэл амжилттай
1 Хүсэлт буруу
999 Дотоод алдаа
info Үйлдэл амжилттай
... Бусад тайлбар