Mini App

Payment Webhook (Merchant side)

Хэрэглэгч нэхэмжлэгдсэн дүнг төлсний дараа эсвэл төлөх үед энэ webhook доорх параметрийн хамтаар Монпэйн серверээс Get method-оор дуудагдана. Энэ функц нь мерчантын талд хөгжүүлэгдэнэ. Authorization-гүй байна.

Хүсэлт
Параметр Төрөл Тайлбар
amount double Нэхэмжилсэн дүн
invoiceId integer Төлсөн нэхэмжлэхийн id
status string PAID, FAILED
tnxId string Гүйлгээ амжилттай болсон бол гүйлгээний дугаар
info string Хүнд уншигдахуйц гүйлгээний үр дүн

Webhook -ийн жишээ:

https://your.redirect.uri/monpay/webhook_invoice?invoiceId=64&status=PAID&txnId=5000000005044111&amount=1&info=success

https://your.redirect.uri/monpay/webhook_invoice?&status=FAILED&amount=1&info=Not+enough+credit