QR

Check Purchase Transaction

Generate Purchase QR-ыг дуудан нэхэмжлэх үүсгэсний дараа мерчантын борлуулалтын системээс “Check Purchase Transaction” буюу төлбөр төлөлт хийгдсэн эсэхийг шалгах функцыг тодорхой хугацааны /10 секунд/ давтамжтайгаар төлөгдөх хүртэл дуудна. Нэхэмжлэхийг төлөөгүй тохиолдолд үүсгэсэнээс хойш 5 минутын дараа хугацаа нь дуусах бөгөөд энэ тохиолдолд дахин үүсгэх хүсэлт илгээх шаардлагатай.

        
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;

$request->setRequestUrl('https://wallet.monpay.mn/rest/branch/qrpurchase/check?uuid=17793258e2ad4163a54d92b8d271c24d');
$request->setRequestMethod('GET');

$body = new http\Message\Body;
$request->setBody($body);
$request->setOptions(array());
$request->setHeaders(array(
 'Content-Type' => 'application/json',
 'Authorization' => 'Basic {Basic auth combination of Your branch username and MonPay account id}'
));

$client->enqueue($request)->send();

$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();
        
      
        
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder().build();

Request request = new Request.Builder()
 .url("https://wallet.monpay.mn/rest/branch/qrpurchase/check?uuid=17793258e2ad4163a54d92b8d271c24d")
 .method("GET", null)
 .addHeader("Content-Type", "application/json")
 .addHeader("Authorization", "Basic {Basic auth combination of Your branch username and MonPay account id}")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();
        
      
Header
Method GET
URL https://wallet.monpay.mn/rest/branch/qrpurchase/check
Authorization Basic Access Authentication
Accept application/json
Хүсэлт
Параметр Төрөл Заавал эсэх Тайлбар
uuid string Тийм “uuid” returned by previous generate QR api call.
Хариу
Параметр Төрөл Тайлбар
code integer Үйлдэл амжилттай эсэхийг тодорхойлно
info string Тайлбар
result uuid string Check uuid
userVatId string paid user's ebarimt vat id
Хариуны төрөл
Http Status Code Тайлбар
200 0 Үйлдэл амжилттай
400 5 Хүсэлт буруу
400 23 QR not scanned
401 1 Unauthorized
500 999 Дотоод алдаа