Mini App

Create an Invoice

Төлбөр төлөлт хийгдэхээс өмнө нэхэмжлэх үүсгэнэ. Мөнгө илгээх болон хүлээн авах данс, дүн, бүтээгдэхүүний код, бүтээгдэхүүний нэр төлөлт хийгдэж дууссаны дараа үсрэх url хаяг зэрэг параметртай. Нэхэмжлэх нь зөвхөн тухайн нэг хэрэглэгчид зориулагдсан эсвэл хэн ч төлж болох нийтийн гэсэн хэлбэрээр үүсч болно.

        
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;

$request->setRequestUrl('https://z-wallet.monpay.mn/v2/api/oauth/invoice');
$request->setRequestMethod('POST');

$body = new http\Message\Body;
$body->append('{
  "redirectUri":"https://your.redirect.uri/monpay/invoice_web_hook",
  "amount":500000,
  "receiver":"your_branch_username",
  "invoiceType":"P2B",
  "description":"Demo App SMS"
}');

$request->setBody($body);
$request->setOptions(array());
$request->setHeaders(array(
 'Content-Type' => 'application/json',
 'Accept' => 'application/json',
 'Authorization' => 'Bearer auth (Can be Client credential token or User token)'
));

$client->enqueue($request)->send();

$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();
        
      
        
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder().build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json");

RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{
  "redirectUri":"https://your.redirect.uri/monpay/invoice_web_hook",
  "amount":500000,
  "receiver":"your_branch_username",
  "invoiceType":"P2B",
  "description":"Demo App SMS"
}");

Request request = new Request.Builder()
 .url("https://z-wallet.monpay.mn/v2/api/oauth/invoice")
 .method("POST", body)
 .addHeader("Content-Type", "application/json")
 .addHeader("Accept", "application/json")
 .addHeader("Authorization", "Bearer auth (Can be Client credential token or User token)")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();
        
      
Method POST
URL https://z-wallet.monpay.mn/v2/api/oauth/invoice
Content-Type application/json
Accept application/json
Authorization Bearer auth {Can be Client credential token or User token}
Хүсэлт
Параметр Төрөл Тайлбар
amount double Дүн
redirectUri string Гүйлгээний үр дүнг хүлээн авах Webhook -ийн url өмнө бүртгэгдсэн redirectUri -тай ижил байх ёстой.
clientServiceUrl string Амжилттай гүйлгээний дараа backend-ээс дуудах webhook url.
receiver string Нэхэмжлэхийн төрлөөс хамаарч утга нь өөр өөр байна.
 • P2B -> Бүтээгдэхүүн худалдаалсан салбарын нэр
 • P2P -> Нэхэмжлэгдсэн дүнг хүлээн авах дансны дугаар
 • B2B -> Байгууллагын нэр
invoiceType Enum
 (P2B, P2P, B2B)
 • P2B -> Хэрэглэгчээс мерчант
 • P2P -> Хэрэглэгчээс хэрэглэгч
 • B2B -> person to MF & MF to organization
description string Тайлбар
Хариу
Параметр Төрөл Тайлбар
code string Төлөвийн тайлбар код
intCode integer Төлөвийн код
info string Төлөвийн мэдээлэл
result object Параметр агуулсан үр дүнгийн обьект
result - параметр обьектын тайлбар
Параметр Төрөл Тайлбар
id integer Нэхэмжлэхийн давтагдашгүй id
receiver string Нэхэмжлэхийн төрлөөс хамаарч утга нь өөр өөр байна.
 • P2B -> Бүтээгдэхүүн худалдаалсан салбарын нэр
 • P2P -> Нэхэмжлэгдсэн дүнг хүлээн авах дансны дугаар
 • B2B -> Байгууллагын нэр
amount double Дүн
userId integer Төлөгч хэрэглэгчийн id
miniAppId integer Мини апп id
createDate date Нэхэмжлэх үүссэн огноо
updateDate date Нэхэмжлэх засагдсан огноо
status string “NEW”
description string Нэхэмжлэхийн тайлбар
redirectUri string Веб хөтчид нээгдэх буцах url хаяг. Гүйлгээг дууссаныг мэдэгдэнэ
invoiceType Enum (P2B, P2P, B2B)
 • P2B -> Хэрэглэгчээс мерчант
 • P2P -> Хэрэглэгчээс хэрэглэгч
 • B2B -> person to MF & MF to organization