Tan Code

Sell Confirm функц

Хэрэглэгчийг Монпэй цахим мөнгөний дансаар утасны дугаар ашиглаж борлуулалтын систем дээр ( Oнлайн шоп болон ПОС – ын програм) худалдан авалт хийх, төлбөр төлөх үед мессежээр ирсэн худалдан авалтын гүйлгээ баталгаажуулах кодыг хавсаргаж гүйлгээг баталгаажуулах зориулалттай функц юм.

        
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;

$request->setRequestUrl('https://api.monpay.mn/resource/partner/v1/sellconfirm');
$request->setRequestMethod('POST');

$body = new http\Message\Body;
$body->append('<request>
	<customer system="ISDN">99XXXXXX</customer>
	<amount>2</amount>
	<tancode>273257</tancode>
</request>');

$request->setBody($body);
$request->setOptions(array());
$request->setHeaders(array(
 'Content-Type' => 'application/xml',
 'Authorization' => 'Bearer {Your token}'
));
$client->enqueue($request)->send();

$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();
        
      
        
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder().build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/xml");

RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "<request>
  <customer system="ISDN">99XXXXXX</customer>
  <amount>2</amount>
  <tancode>273257</tancode>
</request>");

Request request = new Request.Builder()
 .url("https://api.monpay.mn/resource/partner/v1/sellconfirm")
 .method("POST", body)
 .addHeader("Content-Type", "application/xml")
 .addHeader("Authorization", "Bearer {your token}")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();
        
      
Header
Method POST
Authorization Bearer XXXXXXXXXX
Content-Type application/xml
Хүсэлт
Параметр Төрөл Заавал эсэх Тайлбар Жишээ
request customer object Тийм Хэрэглэгчийн ID /99xxxxxx, 9999888877776666, 12FA5B1A5D6C5E9E7A/'|trans }} <customer system="ISDN">99xxxxxx</customer>
attribute Тийм ISDN – Утасны дугаар
, CARDID – Картын дугаар
, NFCID - NFC Картын дугаар
, LOYALTYID – Дансны дугаар
amount double Тийм Нийт дүн
tancode string Үгүй Хэрэглэгчид мессеж -р ирэх код 123456
Хариу
Параметр Төрөл Тайлбар Жишээ
code integer Үйлдэл амжилттай эсэхийг тодорхойлно 0
info string Тайлбар
requestId string Үйлдлийн дугаар
transactionId string Гүйлгээний дугаар
Хариуны төрөл
Параметр Хариу Тайлбар
code 0 Үйлдэл амжилттай
1 Хүсэлт буруу
999 Дотоод алдаа
info Үйлдэл амжилттай
... Бусад тайлбар