Deep Link

Create an Invoice

Бүтээгдэхүүн худалдахын тулд нэхэмжлэх үүсгэх шаардлагатай. Хүлээн авагчийн болон төлөгчийн Монпэй данс, төлөх дүн, бүтээгдэхүүний код, бүтээгдэхүүний нэр, буцах url хаяг (webhook) гэх зэрэг параметрыг агуулна. Нэхэмжлэх нь зөвхөн тухайн нэг хэрэглэгчид зориулсан эсвэл хэн ч төлж болох нийтэд зориулагдсан байдлаар үүсч болно.

        
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;

$request->setRequestUrl('https://z-wallet.monpay.mn/v2/api/oauth/invoice');
$request->setRequestMethod('POST');

$body = new http\Message\Body;
$body->append('{
  "redirectUri":"https://your.redirect.uri/monpay/invoice_web_hook",
  "amount":1,
  "receiver":"your_branch_username",
  "invoiceType":"P2B",
  "description":"Demo App SMS"
}');
$request->setBody($body);
$request->setOptions(array());

$request->setHeaders(array(
 'Content-Type' => 'application/json',
 'Accept' => 'application/json',
 'Authorization' => 'Bearer (your token)'
));

$client->enqueue($request)->send();

$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();
        
      
        
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder().build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json");

RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{
  "redirectUri":"https://your.redirect.uri/monpay/invoice_web_hook",
  "amount":1,
  "receiver":"your_branch_username",
  "invoiceType":"P2B",
  "description":"Demo App SMS"
}");

Request request = new Request.Builder()
 .url("https://z-wallet.monpay.mn/v2/api/oauth/invoice")
 .method("POST", body)
 .addHeader("Content-Type", "application/json")
 .addHeader("Accept", "application/json")
 .addHeader("Authorization", "Bearer (your token)")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();
        
      
Method POST
URL https://z-wallet.monpay.mn/v2/api/oauth/invoice
Content-Type application/json
Accept application/json
Authorization Bearer auth {Access token generated from previous request}
Хүсэлт
Параметр Төрөл Тайлбар
amount double Дүн
redirectUri string Webhook буюу гүйлгээний үр дүн илгээгдэх буцах хаяг
clientServiceUrl string Амжилттай гүйлгээний дараа backend-ээс дуудах webhook url.
receiver string Нэхэмжлэхийн төрлөөс хамаарч утга нь өөр өөр байна.
 • P2B -> Бүтээгдэхүүн худалдаалсан салбарын нэр
 • P2P -> Нэхэмжлэгдсэн дүнг хүлээн авах дансны дугаар
 • B2B -> Байгууллагын нэр
invoiceType Enum
 (P2B, P2P, B2B)
 • P2B -> Хэрэглэгчээс мерчант
 • P2P -> Хэрэглэгчээс хэрэглэгч
 • B2B -> person to MF & MF to organization
description string Тайлбар
Хариуны төрөл
Параметр Төрөл Тайлбар
code string Төлөвийн тайлбар код
intCode integer Төлөвийн код
info string Төлөвийн мэдээлэл
result object Параметр агуулсан үр дүнгийн обьект
result - параметр обьектын тайлбар
Нэр Төрөл Тайлбар
id integer Нэхэмжлэхийн давтагдашгүй id
receiver string Нэхэмжлэхийн төрлөөс хамаарч утга нь өөр өөр байна.
 • P2B -> Бүтээгдэхүүн борлуулсан салбарын нэр
 • P2P -> Нэхэмжлэгдсэн дүнг хүлээн авах дансны дугаар
 • B2B -> Байгууллагын нэр
amount double Дүн
userId integer Төлөгч хэрэглэгчийн id
miniAppId integer Мини апп id
createDate date Нэхэмжлэх үүссэн огноо
updateDate date Нэхэмжлэх засагдсан огноо
status string “NEW”
description string Нэхэмжлэхийн тайлбар
redirectUri string Веб хөтчид нээгдэх буцах url хаяг. Гүйлгээг дууссаныг мэдэгдэнэ
invoiceType Enum (P2B, P2P, B2B)
 • P2B -> Хэрэглэгчээс мерчант
 • P2P -> Хэрэглэгчээс хэрэглэгч
 • B2B -> person to MF & MF to organization