Tan Code

Customer функц

Хэрэглэгчийг цахим мөнгөний системд бүртгэлтэй эсэхийг шалгах зориулалттай функц юм. Хэрэглэгчийн утасны дугаар ашиглаж бүртгэлийг ашиглаж шалгах боломжтой.

          
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;

$request->setRequestUrl('https://api.monpay.mn/resource/partner/v1/customer');
$request->setRequestMethod('GET');

$body = new http\Message\Body;
$body->append('<request>
  <customer>99XXXXXX</customer>
  <customer.system>ISDN</customer.system>
</request>');

$request->setBody($body);
$request->setOptions(array());
$request->setHeaders(array(
'Content-Type' => 'application/xml',
'Accept' => 'application/json',
'Authorization' => 'Bearer auth uusgej tavina'
));
$client->enqueue($request)->send();

$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();
          
        
          
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder().build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/xml");

RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "<request>
  <customer>9990****</customer>
  <customer.system>ISDN</customer.system>
</request>");

Request request = new Request.Builder()
  .url("https://api.monpay.mn/resource/partner/v1/customer")
  .method("POST", body)
  .addHeader("Content-Type", "application/xml")
  .addHeader("Accept", "application/json")
  .build();

Response response = client.newCall(request).execute();
          
        
Header
Method GET
Authorization Bearer XXXXXXXXXX
Content-Type application/xml
Хүсэлт
Параметр Төрөл Заавал эсэх Тайлбар
request customer string Тийм Хэрэглэгчийн ID /99xxxxxx, 9999888877776666, 12FA5B1A5D6C5E9E7A/
customer.system string Тийм ISDN – Утасны дугаар
, CARDID – Картын дугаар
, NFCID - NFC Картын дугаар
, LOYALTYID – Дансны дугаар
Хариу
Параметр Төрөл Тайлбар Жишээ
code integer Үйлдэл амжилттай эсэхийг тодорхойлно 0
info string Тайлбар
requestId string Үйлдлийн дугаар
customer object Хэрэглэгчийн ID /99xxxxxx, 9999888877776666, 12FA5B1A5D6C5E9E7A/' | trans}} xml:<customer system="ISDN">99xxxxxx</customer>
attribute ISDN – Утасны дугаар
, CARDID – Картын дугаар
, NFCID - NFC Картын дугаар
, LOYALTYID – Дансны дугаар
Хариуны төрөл
Параметр Хариу Тайлбар
code 0 Үйлдэл амжилттай
1 Хүсэлт буруу
999 Дотоод алдаа
info Үйлдэл амжилттай
... Бусад тайлбар