Deep Link

Payment Webhook (Merchant side)

Хэрэглэгч нэхэмжлэгдсэн дүнг төлсний дараа дараах параметрийг агуулсан webhook дуудагдана.

Хүсэлт
Параметр Төрөл Тайлбар
amount double Нэхэмжилсэн дүн
invoiceId integer Төлсөн нэхэмжлэхийн id
status string PAID, FAILED
tnxId string Гүйлгээ амжилттай болсон бол гүйлгээний дугаар
info string Хүнд уншигдахуйц гүйлгээний үр дүн

Webhook -ийн жишээ:

your.app.state://somepathcanaccepted?invoiceId=64&status=PAID&txnId=5000000005044111&amount=1500&info=success

your.app.state://somepathcanaccepted?invoiceId=65&status=FAILED&amount=4900&info=balance+not+enough+balance