QR

Generate Purchase QR

Хэрэглэгчийн Монпэй апликейшн дээрхи QR-ийг QR уншигч төхөөрөмж ашиглан уншуулан авч, Монпэйн backend системрүү “Generate purchase QR” буюу нэхэмжлэх үүсгэх хүсэлтийг хэрэглэгчийн QR-ийн утга болон үнийн дүн гэх нэмэлт параметрүүдийн хамтаар дуудна. Уг хүсэлтийг амжилттай дуудсаны дараа хэрэглэгчийн апп дээр төлөх хуудас автоматаар гарч ирсэнээр хэрэглэгч нэхэмжлэхийг төлөх боломжтой болно.

        
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;
QR
$request->setRequestUrl('https://wallet.monpay.mn/rest/branch/qrpurchase/generate');
$request->setRequestMethod('POST');

$body = new http\Message\Body;
$body->append('{
 "amount": 1000,
 "displayName": "MobiCom",
 "generateUuid": true,
 "userPresentedQr": "qr",
 "callbackUrl": "{Your callback url}"
}');

$request->setBody($body);
$request->setOptions(array());
$request->setHeaders(array(
 'Content-Type' => 'application/json',
 'Accept' => 'application/json',
 'Authorization' => 'Basic {Basic auth combination of Your branch username and MonPay account id}'
));

$client->enqueue($request)->send();

$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();
        
      
        
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder().build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json");

RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{
  "amount": 1000,
  "displayName": "MobiCom",
  "generateUuid": true,
  "userPresentedQr": "qr",
  "callbackUrl": "{Your callback url}"
}");

Request request = new Request.Builder()
 .url("https://wallet.monpay.mn/rest/branch/qrpurchase/generate")
 .method("POST", body)
 .addHeader("Content-Type", "application/json")
 .addHeader("Accept", "application/json")
 .addHeader("Authorization", "Basic {Basic auth combination of Your branch username and MonPay account id}")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();
        
      
Header
Method POST
URL https://wallet.monpay.mn/rest/branch/qrpurchase/generate
Authorization User: {branchusername}
 Password: {account id}
branchusername – Танд Мобифинансаас үүсгэж өгсөн мерчант вебсайтаар нэвтэрдэг unique username. AccountId – Таны Монпэй мерчант account ID. Хэрвээ та мэдэхгүй эсвэл мартсан бол Мобифинанс-д хандана уу. 75752255 (1)
Content-Type application/json
Accept application/json
Хүсэлт
Параметр Төрөл Заавал эсэх Тайлбар
amount double Үгүй Хэрэглэгчийн данснаас хасах дүн. Тогтмол эсвэл тухай бүрд өөр дүнтэй үүсгэж болно. (Дүн параметер зааж өгвөл тогтмол дүнгээр үүснэ.)
generateUuid boolean Үгүй True тохируулбал API “uuid” буцаана. Uuid-тай QR кодууд 1 л удаа ашиглагдах ба дуусах хугацаатай байна. Client application тухайн QR кодыг уншуулсан эсэхийг, uuid буцааж байгаа эсэхийг Check API дуудаж шалгана. Хэрвээ тохируулаагүй байвал тухайн QR олон дахин ашигладаж болохоос гадна дуусах хугацаагүй байна. Гэвч client application төлөлтийн статусыг шалгах боломжгүй.
userPresentedQr string Тийм User QR
displayName string Үгүй Дэлгэцэд харуулах дүн. (Хэрвээ зааж өгөөгүй бол мерчант username тавигдана)
callbackUrl string Үгүй Гүйлгээний үр дүнг хүлээн авах Webhook -ийн url. Webhook хүлээн авсаны дараа qr check функц дуудаж шалгана уу
Хариу
Параметр Төрөл Тайлбар
code integer Үйлдэл амжилттай эсэхийг тодорхойлно
info string Тайлбар
result qrcode string Generated QR code
uuid string Check uuid
Хариуны төрөл
Http Status Code Тайлбар
200 0 Үйлдэл амжилттай
400 5 Хүсэлт буруу
401 1 Unauthorized
500 999 Дотоод алдаа