Mini App

Get Access Token

Хандалтын токен авах функц. authorization code -ыг илгээснээр хандалтын токен авах боломжтой болно. HTTP POST хүсэлтийг дараах байдлаар илгээж хандалтын токен авна.

          
$client = new http\Client;
$request = new http\Client\Request;

$request->setRequestUrl('https://z-wallet.monpay.mn/v2/oauth/token');
$request->setRequestMethod('POST');

$body = new http\Message\Body;
$body->append(new http\QueryString(array(
 'redirect_uri' => 'https://yourdomain.com',
 'client_id' => 'ClientID given by MobiFinance',
 'client_secret' => 'ClientSecret given by MobiFinance',
 'code' => 'The authorization code returned from the initial request',
 'grant_type' => 'authorization_code'))
);

$request->setBody($body);
$request->setOptions(array());
$request->setHeaders(array(
 'Content-Type' => 'application/x-www-form-urlencoded'
));

$client->enqueue($request)->send();

$response = $client->getResponse();
echo $response->getBody();
          
        
          
OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder().build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/x-www-form-urlencoded");

RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "redirect_uri={yourdomain.com}&client_id={ClientID given by MobiFinance}&client_secret={ClientSecret given by MobiFinance}&code={The authorization code returned from the initial request}&grant_type={authorization_code}");
Request request = new Request.Builder()
 .url("https://z-wallet.monpay.mn/v2/oauth/token")
 .method("POST", body)
 .addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();
          
        
Method POST
URL https://z-wallet.monpay.mn/v2/oauth/token
Content-Type application/x-www-form-urlencoded
Хүсэлт
Параметр Төрөл Заавал эсэх Тайлбар
redirect_uri URL Тийм Веб сайтын url (Монпэй өгөгдлийн баазад байгаа мэдээлэлтэй таарч байх ёстой)
client_id string Тийм Мобифинансаас өгсөн клиент ID
client_secret string Тийм Мобифинансаас өгсөн клиент хэрэглэгчийн нууц үг
code string Тийм authorization code нь Монпэйд нэвтэрсэн хэрэглэгчийг илэрхийлнэ.
grant_type string Тийм OAuth 2.0-н тодорхойлолтод заасны дагуу энэхүү талбарын утга нь authorization_code байна
Хариу
Параметр Төрөл Тайлбар
access_token string API руу илгээж дараагийн түвшний функцуудыг дуудах хандалтын токен
token_type string Токений төрөл
refresh_token string Суусан апп-ын токен. Энэ токеныг ашиглан дахин шинэ хандалтын токен авах боломжтой. Гэхдээ одоогоор access_token нь хугацаагүй учир энэ параметр хэрэглэгдэхгүй байгаа
expires_in integer Хандалтын токений хүчинтэй байх хугацаа. Гэхдээ одоогоор access_token нь хугацаагүй учир энэ параметр хэрэглэгдэхгүй байгаа
Хариуны төрөл
Code Message Тайлбар
400 invalid_request Хүсэлт буруу
401 unauthorized_client client_id юмуу client_secret алдаатай
403 invalid_grant Алдаатай код
415 unsupported_grant_type Дэмжигдэхгүй төрөл
505 server_error Серверийн алдаа